Algemene voorwaarden– Autobedrijf ‘t Westland

 

 1. Partijen
  Verkoper:

Identiteit: Autobedrijf ‘t Westland

Adres: Naaldwijkseweg 30, 2291PA, Wateringen

Telefoonnummer: 06 57 49 75 82

E-mailadres: info@autobedrijf-westland.nl

Website:       www.autobedrijf-westland.nl

KvK-nummer: 77167058

     Klant:

de (potentiële) afnemer van aangeboden goederen of diensten van Autobedrijf ’t Westland

 

 1. Toepasselijkheid
  1. Autobedrijf ‘t Westland verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Autobedrijf ‘t Westland en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen tussen partijen gelden.
  2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  3. Algemene (inkoop)voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. Derden die door Autobedrijf ‘t Westland bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
  5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.
 2. Aanbod en overeenkomst
  1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Autobedrijf ‘t Westland is aangegeven.
  2. Elk aanbod geldt slechts voor zover de voorraad strekt.
  3. De prijzen zoals vermeld op de website of in een andere vorm van een aanbod zijn in Euro’s en tenzij anders vermeld exclusief 21% btw, bpm, montage-, service-, keurings- en transportkosten, alsmede de kosten van het gebruiksklaar maken van het voertuig. Indien aan de daartoe van overheidswege gestelde criteria wordt voldaan, is de Klant tevens de verwijderingsbijdrage verschuldigd.
  4. Ook nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen kunnen wijzigingen in rechten, belastingen en accijnzen aan de Klant worden doorberekend.
  5. Alle opgaven van Autobedrijf ‘t Westland van getallen, maten, gewichten en kleur van de voertuigen in de getoonde of verstrekte tekeningen, afbeeldingen, foto’s zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde artikel leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Autobedrijf ‘t Westland.
  6. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Autobedrijf ‘t Westland.
  7. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Autobedrijf ‘t Westland een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Autobedrijf ‘t Westland, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.
 3. Eigendomsvoorbehoud
  1. Het eigendom van de te leveren voertuigen gaan, in tegenstelling tot de feitelijke machtsverschaffing, pas over op de Klant nadat deze al hetgeen de Klant ter zake uit de overeenkomst aan Autobedrijf ‘t Westland de verschuldigd is of zal zijn, volledig heeft voldaan. Hieronder wordt derhalve niet enkel de koopsom gerekend, maar onder andere ook eventuele nader verschuldigde boetes, meerkosten of buitengerechtelijke incassokosten.
  2. Indien bij verkoop van een voertuig met inruil van een voertuig de Klant in afwachting van de levering van het voertuig het ingeruilde voertuig blijft gebruiken, wordt laatstgenoemd voertuig pas eigendom van Autobedrijf ‘t Westland nadat de feitelijke levering daarvan aan Autobedrijf ‘t Westland heeft plaatsgevonden. Tijdens dit gebruik zijn alle kosten, waaronder, maar niet beperkt tot, schade door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook als gevolg van verlies, waaronder begrepen het niet (kunnen) inleveren van het complete kentekenbewijs, voor rekening en risico van de Klant. Autobedrijf ‘t Westland de is niet gehouden een voertuig die na de inruil een wijziging heeft ondergaan, waaronder een waardevermindering die meer omvat dan het normale gebruik van het voertuig, te accepteren.
 4. Garantie en aansprakelijkheid
  1. De Klant is gehouden de levering en uitvoering zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur te controleren op conformiteit met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit.
  2. De Klant is zich ervan bewust dat de door Autobedrijf ’t Westland geleverde voertuigen (een) vorige eigena(a)r(en), niet zijnde Autobedrijf ’t Westland, hebben gekend en Autobedrijf ’t Westland niet op de hoogte is van verborgen gebreken als gevolg van de historie van het gekochte.
  3. Zichtbare gebreken dienen onmiddellijk bij aflevering aan Autobedrijf ’t Westland te worden gemeld, bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.
  4. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Autobedrijf ’t Westland het gebrek kosteloos naar redelijkheid herstellen ofwel vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om het gebrek effectief te verhelpen, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden waarbij de Klant de kosten draagt voor retournering van het voertuig.
  5. Wanneer het gebrek is ontstaan door een fout die aan de Klant is toe te rekenen of de Klant Autobedrijf ’t Westland omtrent het gebrek te laat heeft geïnformeerd, vervalt het recht op enige remedie zoals herstel, vervanging, ontbinding of schadevergoeding.
  6. Alle aanspraken op garantie vervallen indien:
  – Autobedrijf ’t Westland niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
  – de Klant of derden zonder voorkennis of toestemming van Autobedrijf ’t Westland werkzaamheden hebben verricht die verband houden met de door de Autobedrijf ’t Westland voertuigen of verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op garantie wordt gedaan;
  – het voertuig oneigenlijk wordt gebruikt, waaronder onder andere wordt verstaan overbelading, gebruik van andere brandstoffen en oliën dan geëigend zijn voor het voertuig, ondeskundige besturing of gebruik en gebruik waarbij gebruiksaanwijzingen of onderhoudsvoorschriften niet zijn opgevolgd.
  7. Autobedrijf ’t Westland verschaft in geen geval vervangend vervoer.
  8. Het bestaan van een gebrek schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.
  9. De Klant heeft nimmer recht op enige remedie indien het gekochte voertuig onjuist of onzorgvuldig is gebruikt.
  11. Autobedrijf ’t Westland is bij eventuele tekortkomingen, behoudens hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, in de nakoming van de overeenkomst aan haar zijde uitsluitend verplicht de ondeugdelijke voertuigen te herstellen, dan wel te vervangen, dan wel te crediteren. Een en ander naar redelijkheid en in overleg met de Klant, zonder dat de Klant daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. 12. Alle aanspraken jegens Autobedrijf ’t Westland, die niet binnen een jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Autobedrijf ’t Westland zijn ingediend, vervallen door verjaring.
  13. De verantwoordelijkheid voor het verzekeren en verzekerd houden, waaronder maar niet beperkt tot de verplichte wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, van het voertuig berust vanaf het moment van overdracht bij de Klant.
 5. Proefrit
  1. De Klant verplicht zich gedurende de proefrit met het voertuig de verkeersregels nauwgezet na te leven.
  2. De Klant verplicht zich Autobedrijf ‘t Westland onmiddellijk te informeren omtrent voorvallen, waaronder maar niet beperkt tot, (mogelijke) verkeersovertredingen en aan het voertuig of derden veroorzaakte schade.
  3. De Klant is aansprakelijk voor alle schade aan het voertuig of derden ontstaan tijdens of vanwege een proefrit met het voertuig.
  4. Boetes als gevolg van verkeersovertredingen van de Klant tijdens een proefrit met het voertuig zullen op de Klant worden verhaald. Autobedrijf ‘t Westland is niet gehouden namens de Klant bezwaar of beroep tegen de boetes in te stellen of de Klant daartoe in de gelegenheid te stellen. Autobedrijf ‘t Westland is niet aansprakelijk voor de schade van de Klant als gevolg van het niet tijdig informeren van de Klant van boetes als gevolg van een verkeersovertreding door de Klant tijdens een proefrit met het voertuig.
  5. De administratie van Autobedrijf ‘t Westland vormt, behoudens tegenbewijs, dwingend bewijs met betrekking tot de tijdens of vanwege de proefrit met het voertuig door de Klant veroorzaakte schades of verbeurde boetes als gevolg van door de Klant begane verkeersovertredingen.
  6. Tijdens de proefrit is het de Klant niet toegestaan om zich met het voertuig buiten de landsgrenzen te begeven.
 6. Prijzen en betaling
  1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
  2. Tenzij anders is overeengekomen dient de Klant de verschuldigde geldsom in zijn geheel bij of voorafgaand aan de aflevering te hebben voldaan.
  3. Indien een eventueel in te ruilen voertuig naar het oordeel van Autobedrijf ‘t Westland het moment dat Autobedrijf ‘t Westland de feitelijke beschikking over dat voertuig krijgt, niet meer in dezelfde staat verkeert als op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, is Autobedrijf ‘t Westland de bevoegd de inruil te weigeren en voldoening van de overeengekomen koopprijs van het voertuig te verlangen, dan wel het in te ruilen voertuig opnieuw te taxeren en de waarde op dat moment in aanmerking te nemen.

8. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Autobedrijf ’t Westland geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, brand, verlies of beschadiging bij transport, overheidsmaatregelen, niet of niet volledige en/of vertraagde levering door fabriek/importeur, in- en uitvoerverboden, transportbelemmeringen, vorstverlet, diefstal, verduistering of beschadiging van voertuigen uit magazijn, werkplaats of ander bedrijfsterrein van Autobedrijf ’t Westland of zijn leverancier dan wel tijdens transport.
2. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Autobedrijf ’t Westland opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Autobedrijf ’t Westland onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Autobedrijf ’t Westland bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan de Klant en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien Autobedrijf ’t Westland bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is Autobedrijf ’t Westland gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.